دومین نشست گفتمان بازی

دومین نشست تخصصی گفتمان بازی با موضوع "بررسی وضعیت ورزشهای الکترونیک در ایران" روز سهشنبه 23 مهرماه 1398 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.