اسناد بالادستی

ضوابط تولید و توزیع

حجم : 0.61 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازیهای رایانه ای

حجم : 0.05 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.84 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل‌ها

قوانین و مقررات صدور مجوز ناشران و پروانه انتشار بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.54 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

آئین‌نامه اجرایی فعالیت ناشران و ویرایشگران بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.51 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات تولید و توزیع

حجم : 6.95 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 5.03 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیندها

فرآیند مدیریت پاسخگویی به سوالات و شکایات

حجم : 0.26 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند لغو مجوز انتشار

حجم : 0.27 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند کشف تقلب

حجم : 0.25 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند صدور مجوز فعالیت انتشار

حجم : 0.28 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند صدور پروانه انتشار

حجم : 0.24 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند دریافت اظهارنامه عوارض بر بازی‌های خارجی

حجم : 0.18 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند تعلیق ناشران

حجم : 0.27 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند بازرسی و نظارت بر ناشران

حجم : 0.25 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود