اسناد بالادستی

اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.84 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازیهای رایانه ای

حجم : 0.00 مگابایت نوع فایل :
دانلود

سند پیوست ضوابط، مقررات و آیین نامه های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و ا نجمنهای فرهنگی ونظارت بر فعالیت آن‌ها

حجم : 0.16 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

آیین نامه نظام رده بندی سنی مصوب شورای فرهنگ عمومی

حجم : 2.03 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

ضوابط تولید و توزیع

حجم : 0.61 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل‌ها

دستور العمل صدور مجوز نشر و پروانه انتشار بازی‌های رایانه¬ای

حجم : 0.26 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

آئین‌نامه اجرایی فعالیت ناشران و ویرایشگران بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.51 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات تولید و توزیع

حجم : 0.22 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.25 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرایندها

فرآیند کشف تقلب

حجم : 0.25 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند صدور مجوز فعالیت انتشار

حجم : 0.28 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند صدور پروانه انتشار

حجم : 0.24 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند دریافت اظهارنامه عوارض بر بازی‌های خارجی

حجم : 0.18 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند تعلیق ناشران

حجم : 0.27 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

فرآیند بازرسی و نظارت بر ناشران

حجم : 0.25 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود