بازی‌رایانه‌ای پتانسیل توجه بیشتر را دارد

پنجمین نمایشگاه و جشنواره رسانههای دیجیتال 14 مهر امسال در حالی برگزار میشود که در این نمایشگاه بخش جداگانهای برای بازیهای رایانهای در نظر گرفته شده است.

آقای بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، امسال بخش بازیهای رایانهای نمایشگاه رسانههای دیجیتال توسط بنیاد بازیهای رایانهای برگزار می‌‌شود یا مرکز رسانههای دیجیتال؟

این بخش را مرکز رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌کند؛ در کنار آن ما هم یک غرفه 200 متری در اختیار داریم. شرکت‌هایی که از طریق ما و با حمایت ما توانستند وارد فرآیند بازی‌سازی شوند و بازی‌هایی را تولید و روانه بازار کردند در این غرفه 200 متری حاضر شدند.

یعنی بخش بازیهای رایانهای در نمایشگاه رسانههای دیجیتال به دو قسمت تقسیم شده، بخشی که بنیاد برگزار میکند و بخشی که مرکز رسانههای دیجیتال برگزار میکند؟

خیر، در همان بخشی که مرکز رسانه‌های دیجیتال حضور دارد، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای یک غرفه 200 متری در اختیار دارد.

با توجه به اینکه نمایشگاه بازیهای رایانهای بهطور مستقل برگزار میشود آیا لزومی دارد که دوباره شاهد حضور چنین بخشی در نمایشگاه رسانههای دیجیتال باشیم؟

اتفاقا این سوالی بود که دبیر شورای معاونت وزارت ارشاد هم مطرح کردند. اما باید توجه داشت، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال یک فضای عمومی برای خانواده‌هاست به منظور معرفی رسانه‌های دیجیتال که یکی از آنها هم بازی‌های رایانه‌ای هستند. اما رویکرد جشنواره بازی‌ها، تخصصی است و از بحث بازی در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به معنای نرم‌افزار تفریحی و سرگرمی متفاوت است. بنابراین برگزاری این دو نمایشگاه با یکدیگر هیچ منافاتی ندارد بلکه مکمل یکدیگر نیز هستند، چون بازی رایانه‌ای پتانسیل چنین توجه و پوششی را دارد.

بهنظر شما، بعد از اینکه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امور بازیها در بنیاد ملی بازیهای رایانهای متمرکز شده، در نظر گرفتن چنین بخشی در نمایشگاه رسانههای دیجیتال، مسالهساز نیست؟

خیر، اتفاقا هر چه بیشتر به این بخش توجه شود بهتر است. بنابراین اگر سپاه، بسیج، مرکز تبیان و غیره هم به این مقوله بپردازند، باز هم جای تامل بیشتری دارد.

عصر ارتباط