یک کارگردان سینما: خانواده ها و نهادهای مرتبط درتدوین رده بندی سنی بازیهای رایانه ای سهیم شوند
این کارگردان افزود: فناوری با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت و دگرگونی است و همین امر تاثیر بسزایی در حوزه بازیهای رایانه ای گذاشته است .
وی یادآورشد: در دسترس بودن و پیشرفت این فناوری موجب شده است تا هر روز شاهد ساخت و عرضه بازیهای جدیدی به بازار جهانی و استقبال بیش از پیش مخاطبان اعم از کودکان و نوجوانان و بزرگسالان باشیم.
رافعی با ابراز نگرانی از ساخت بازیهایی مملو از صحنه های غیراخلاقی و همراه با خشونت خارجی، تصریح کرد: فناوری جدید علاوه بر محاسنی که دارد موجب شده تا بازیهایی در خارج از کشور طراحی شود که با دنیای مخاطب کودک و نوجوان به هیچ وجه همخوانی  ندارد به همین دلیل تفکیک سنی بازیهای رایانه ای امری ضروری و قابل تقدیر است.
این کارگردان با اشاره به نقش و جایگاه رسانه ها در تبیین برنامه های مختلف،تاکید کرد: صداو سیما می تواند با امکانات در اختبار خود در تبیین نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای تعامل شایسته ای را با بنیاد بازیهای رایانه ای انجام دهد.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از حدود یکسال کار کارشناسی با تعامل استادان ، صاحب نظران حوزه و دانشگاه ،روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای اماده رونمایی شده است