دومین نشست تخصصی گفتمان بازی با موضوع "بررسی وضعیت ورزشهای الکترونیک در ایران" روز سهشنبه 23 مهرماه 1398 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.