021-88310222
کریستالیوم
کریستالیوم

با برخورد 2 شهاب سنگ بزرگ به یک سیاره، سیاره منفجر می شود و تبدیل به شهاب سنگ های ریز و درشت می گردد. سفینه ای که کنترل آن دست کاربر می باشد در هنگام عبور از فضا درگیر پخش و انتشار این شهاب سنگ ها می شود و کاربر وظیفه دارد سفینه را از بین این سنگ ها و بعضی موجودات عجیب و غریب فضایی نجات دهد.

تصاویر
ویدئو ها
تیزر بازی کریستالیوم