021-88310222
مومنچ
مومنچ

مومنچ با بهره‌گیری از فرهنگ و بازی‌های سنتی ایرانی و آمیختن آن‌ها با عناصر طبیعی موفق شده سبک جدیدی در منچ به وجود آورده و هیجان این بازی را هم افزایش دهد.

این بازی در سه زمین سه‌نفره، چهارنفره و شش‌نفره در دو نسخه کلاسیک و مومنچ به صورت انفرادی و گروهی انجام می‌شود.

تصاویر