021-88310222
دفاع موشکی
دفاع موشکی
در این بازی به عنوان یگان موشکی وظیفه دارید در برابر حملات دشمن از مرزهای خود دفاع کنید.
انواع موشک‌های ایرانی برای نابود کردن دشمنانی که به مرزهای کشورتان چشم دوخته‌اند منتظر هدف‌گیری و شلیک شما هستند.
وِیژگی ها:
تنوع آب و هوایی
مراحل در روز و شب
چالش های مختلف در مراحل
تنوع نیروهای دشمن
تنوع موشک‌ها
استفاده از یگان اسکادران اف14
تصاویر