بررسی زوایای پیدا و پنهان بازی‌های دیجیتال

 در جدیدترین شماره فصلنامه رسانه-فرهنگ که با موضوع بازی‌های دیجیتالی منتشر شده، کتاب روندهـای نوظهـور در بازی‌هـای دیجیتـال از انتشارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بررسی مسئله پژوهش‌های حوزه بازی و تحلیل وضعیت کنونی و آینده آن، بررسی چرایی و چگونگی رتبه‌بندی بازی‌ها، لزوم همگامی پژوهش‌های حوزه بازی با تولید، نگاهی به چیستی گیمیفیکشن (بازی‌وارسازی) و کاربردهـای آن، همه‌گیـری کرونـا و نقـش بازی‌هـای جـدی در مبـارزه بـا شـبه‌علم، اسـتریمینگ: تبدیـل تجربـه شـخصی بازیکنـان بـه سـرگرمی عمومـی، مـروری بـر خوانـش بازیکنـان بازی‌هـای رایانه‌ای داسـتانی، باغ مخفـی گیمرهـای معلـول و مـن گیمر (تجربه‌نـگاری بـازی) از جمله موضوعاتی هستند که در قالب گفتگو و مقاله در این فصلنامه به آنها پرداخته شده است.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فایل الکترونیکی این شماره از فصلنامه رسانه-فرهنگ خود را برای مطالعه در دسترس علاقه‌مندان به حوزه بازی‌های دیجیتال قرار داده و از اینجا قابل دریافت است.