رحماندوست: تفکیک سنی بازیهای رایانه ای با توجه به دغدغه خانواده ها صورت می گیرد
وی ، گفت:  بازیهای رایانه ای را باید بر اساس ویژگی های روانشناختی کودکان تولید کرد ، اما  در هر حال نباید از جنبه تفریحی و هیجانی این بازیها دور شد.
رحماندوست  ادامه داد : بسیاری از کشورها با ساخت بازی های خشن و اشاعه فرهنگ رفتاری  نادرست ،  از غلاقه کودکان به این  عرصه  سو استفاده می کنند و به جای اینکه کودک از بازی لذت ببرد از بازی کردن عصبی می شود.
این شاعر و نویسنده کودکان با اشاره به  آماده سازی نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای  بر اساس ویژگی های  بومی  کاربران ایرانی بویژه  کودکان، افزود: تاثیرات جغرافیایی و تاریخی کودک ایرانی با سایر کودکان متفاوت است ، لذا بهره گیری  از نظرات کارشناسان گرو ههای استفاده کننده از این بازی ها ، می تواند در توفیق این برنامه  موثر باشد .
وی   با اشاره به خشونت افراطی در برخی از بازی های غربی ، تصریح کرد: معتقدم بخشی از هیجان کودکان ناشی از ترس و خشونت است اما کودک در بازیهای رایانه های نباید عامل خشونت باشد بلکه باید تنها سایه ‌از ترس را تجربه کند و عنصری ناظر باشد.
رحماندوست همچنین  نقش  والدین در نظارت بر بازیهایی که کودکان انجام می دهند را اساسی خواند وگفت: حفظ بهداشت روانی کودکان باید از طریق صدا وسیما به همراه  برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف در مراکز فرهنگی و از طریق تریبون های مختلف  به والدین آموزش داده شود