بازی‌ها هم سیاسی می‌شوند
نفوذ سیاست در رسانه‌های مختلف موضوعی انکار ناپذیر است. پیشبرد اهداف و ایدئولوژی های سیاسی در سینما ، موسیقی و رمان ها چه از روی میل خالق آن و چه در قالب یک اثر سفارشی همیشه وجود داشته و هر روز بیشتر هم می‌شود.