021-88310222

شاخص‌ترین اطلاعات مصرف رسانه در ایران

دانلود 694 مشاهده اشتراک گذاری

در این موشن گرافیک به مرور مهم‌ترین اطلاعات الگوی مصرف بازی در میان خانوارهای ایرانی می‌پردازیم. این اطلاعات توسط دایرک و با نمونه آماری ۳۰۰۰ نفری در ۸۴ میلیون نفر جمعیت بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در انتهای سال ۱۴۰۰ جمع آوری شده است که شامل متغیرهای زمینه‌ای بازیکنان، میزان نفوذ پلتفرم‌های مختلف، هزینه‌کرد بازیکنان ایرانی و ملاحظاتی در مورد الگوی بازی کردن بازیکنان می‌شود.