021-88310222
سرپرست مدیریت تولیدات محتوایی

وحید اسلامی

سرپرست مدیریت تولیدات محتوایی

شرح وظایف
  1. راهبری محتوایی، فنی و ... پروژه‌های سفارشی بنیاد در حوزه مشارکت در تولید بازی‌های رایانه‌ای
  2. تهیه طرح‌های بازی‌های رایانه‌ای مروج فرهنگ ایرانی و اسلامی (بازی نامه یا GDD)
  3. راهبری برنامه‌های تربیتی و مشاوره‌ای تولید به بازی‌سازان
  4. حمایت ویژه از تولید و نشر بازی‌های تقویت کننده هویت دینی، ملی و انقلابی
  5. ارائه پیشنهادهای تخصصی در حیطه‌های موضوعی بازی‌سازی
  6. ارائه مشاوره تخصصی در حوزه شاخص‌های فرهنگی مطلوب در بازی‌سازی
  7. نقد عمیق و نقد ناظر بر تولید و جریان سازی نقد عمیق بازی ها
  8. راه اندازی کار گروه محتوایی بازی های رایانه ای با حضور اساتید
  9. شناسایی و معرفی اولویت های و خلأهای محتوایی به نهادهای حمایت کننده، جامعه و بازی سازان
  10. شناسایی و سازماندهی بازی سازان محتوایی توانمند و متعهد برای غنی سازی فضای محتوایی بازی های رایانه ای
رزومه

.