021-88310222
مدیر امور مالی

ناصر محسنی

مدیر امور مالی

شرح وظایف

1. مدیریت و نظارت بر امور مالی و حسابداری
2. تنظیم و کنترل جریان نقدینگی بنیاد
3. نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دولت و قوانین بیمه و مالیات و مصوبات مالی هیئت مدیره بنیاد
4. محاسبه و پرداخت هزینه‌ها و دریافت درآمدها و نگهداری حساب‌های مربوط و کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها بر اساس اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته
5. تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی (ترازنامه، حسابرسی و ...) مورد نیاز
6. مدیریت اموال و انبار
7. تعامل تخصصی و موثر با سازمان‌های بیمه‌ای و مالیاتی و سایر سازمان‌های تخصصی ذی‌صلاح

رزومه

.