021-88310222
مسئول امور حقوقی

مهدی حسینی بلوچی

مسئول امور حقوقی

شرح وظایف

 

  1. سیاستگذاری و برنامه ریزی درباره فعالیت‌های مربوط به امور حقوقی
  2. نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادها از نظر حقوقی و قانونی
  3. تطبیق و بررسی پیش‌نویس آیین نامه ها و دستورالعمل های بنیاد پیش از تصویب و بر اساس قوانین و مقررات کشور
  4. انجام اقدامات قضایی مرتبط در زمینه طرح دعاوی، تنظیم دادخواست‌ها و لایحه دفاعیه برای استیفای حقوق بنیاد در مراجع قضایی و حقوقی مرتبط
  5. ارائه مشاوره حقوقی در ارتباط با قوانین جاری به سایر واحدهای تخصصی بنیاد
  6. مشارکت در تهیه و تنظیم فرم‌ها و دستورالعملهای حقوقی
رزومه

مهدی حسینی بلوچی