021-88310222
مدیر نظام رده‌بندی ESRA

رضا احمدی

مدیر نظام رده‌بندی ESRA

رزومه

کارشناس   تحلیل محتوای بازی های رایانه ای در نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای

مدیر نظام   رده بندی سنی بازی های رایانه ای (ESRA)

کارشناس   بازی های رایانه ای در رادیو و تلویزیون

عضو   شورای طبقه بندی بازی های رایانه ای