معصومی: شکوفایی بازی ملی نیازمند سرمایه گذاری اصولی است
معصومی در گفت وگو با ایرنا ، یادآورشد که بازیهای رایانه ای هنر - صنعت جدیدی در کشور ماست که برای شکوفایش باید سرمایه مناسب هزینه کرد.
کارگردان فیلم "طبل بزرگ زیر پای چپ"،افزود: بازیهای رایانه ای هنر - صنعتی است که قدم های ابتدایی خود را در ایران در حال طی کردن است، عرصه ای جذاب که امروز تمامی جهان را جذب خود نموده است.
معصومی با اشاره به فراگیری و تاثیر گذاری این عرصه روی گروههای سنی مختلف در جهان، ادامه داد: جذابیت فوق العاده بازی های رایانه ای سبب شده که این عرصه به جایگاهی برای انتقال اهداف مورد نظر سازندگانش تبدیل شود، چرا که در بسیاری از بازیها بویژه از نوع جنگی سیاست های مشکوک تبلیغی - فکری کشورهای سازنده به خوبی مشاهده می شود.
او تصریح کرد: به همین دلیل، لازم است که سرمایه گذاری مناسبی برای این عرصه صورت گیرد تا بتوان به کیفیتی دست یافت که کودکان ما جذب فرهنگ ملی خودمان شوند.
این کارگردان ادامه داد: فرهنگ ملی ما سرشار از قهرمانان اسطوره ای است که می تواند منبعی برای ساخت بازیهای رایانه ای، قرار گیرد