یک پژوهشگر علوم قرآنی : بازی‌های رایانه‌ای، محملی برای انتقال پیامهای خاص شده اس
وی گفت:بازیهای رایانه ای هنر صنعتی است که امروزه توانسته به واسطه جذابیت تصویری مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان به طرف خود جذب کند به نحویکه مخاطبان این پدیده نوظهور را می توان از سینما نیز بیشتر شمرد.
وی افزود: به واسطه همین مخاطبان بی شمار نیز این عرصه (گیم ها) محلی شده برای انتقال پیامهای خاص که معمولاً در جهت حفظ منافع سیاست مداران غربی است.
این روحانی دلیل ادعای فوق را اینچنین برشمرد: در اکثر این بازیها می بینیم که قهرمان معمولاً بر ضد افرادی می جنگد که در جهان واقعیت، آن افراد دشمن سیاستمداران غربی هستند.
او در ادامه اشاره کرد:کشور ما نیز اگر خواهان حضور موفق در این عرصه است باید تمام سعی خود را به روی این امر متمرکز کند که با حمایت از تولید کنندگان جوان زمینه ساخت بازیهای ارزشمند داخلی را فراهم کنند تا به نوعی در مقابل آثار هدفمند خارجی به نوعی به پا خیزد.
این مدرس حوزه تصریح کرد: شکل گیری مرکزی همانند «بنیاد بازیهای رایانه ای» این امکان را برای تولید کنندگان داخلی  فراهم آورده تا بتوان در آینده رشد کیفی این پدیده نوظهور بود.
وی در پایان متذکر شد: البته تمامی نهادها موظف هستند از بنیادی بازیهای رایانه ای حمایتهای لازم را انجام دهند، چراکه هیچ مرکزی به تنهایی قادر نیست که در جهت خواست مورد نظر حرکت کند.