آشفته بازار بازی رایانه ای و نظام رده بندی سنی
برنامه تدوین "نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای"، به منظور تفکیک انواع بازی متناسب با سن کاربران و کنترل عرضه توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده شده و قرار است بزودی مراحل اجرایی آن آغاز شود.
حال که عرصه بازیهای رایانه ای پس از سالها کشمکش میان حوزه های اقتصادی ، ورزشی و فرهنگی در نهایت صاحب نهاد متولی شده، به نظر می رسد ارایه الگوی استفاده از بازی مطابق با دوره سنی مخاطبان، بتواند دغدغه خانواده ها از دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به انواع بازی که نمونه خارجی آن خانواده ها را با مخاطرات جدی روبه رو ساخته ،برطرف سازد.
اغلب بازیهای خارجی به دلیل وجود صحنه های خشن و غیر اخلاقی و تاثیرات نامطلوب روی کودکان و نوجوانان و از سویی عرضه آسان و بی ضابطه آن بدون در نظر گرفتن سن مخاطب، خانواده ها را نگران کرده است