بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای لیست اعضای شوراها و کمیته‌های تخصصی این نهاد را  جهت شفافیت‌ هر چه بیشتر و گردش آزاد اطلاعات منتشر کرد. 

لیست اعضا را می توانید از طریق فایل پیوست دریافت نمایید.

شوراها و کمیته‌های تخصصی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

دانلود