021-88310222
گرشاسپ؛ راز اژدها
گرشاسپ؛ راز اژدها

“….. طورگ در فرار از سپاهیان بی شمار دیوها گرز را در جنگل اژدها مخفی کرده و خود به دست دیوها کشته شد…. پدر گرشاسپ به دنبال گرز سفری را شروع کرد که نا تمام و نا موفق ماند… دیوها نیز برای پیدا کردن گرز ثریت در جنگل سکنی گزیده بودند. چه چیزی جلوی پیشروی دیوها را برای یافتن گرز می گرفت؟ برای پیدا کردن جواب این سئوال گرشاسپ به همراه برادرش و شما در این بازی به جنگل اژدها می روید تا گرز را پیدا کنید اما … (آیا موفق به پیدا کردن گرز می شوید؟)

تصاویر