021-88310222

تیم‌های بازی‌سازی مستقر در مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

تیم‌های مرکز رشد واحدهای فناور بازی‌سازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با استقرار در انستیتو ملی بازی‌سازی در 3 سطح پیش رشد، رشد و پسارشد و با راهنمایی و نظارت منتورهای تخصصی در زمینه‌های فنی، هنری و طراحی در حال طراحی و ساخت بازی هستند.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip