021-88310222

بازدید رییس جمهوری از دومین نمایشگاه بین المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران (روز سوم)