021-88310222
توسعه ابزارهای داده ابریشم

توسعه ابزارهای داده ابریشم

توضیحات

«استودیو تاد» یک ناشر و توسعه دهنده چابک بازی‌های موبایلی ست. مجموعه تاد از تیمی جوان، همدل و حرفه‌ای تشکیل شده است که به صورت مداوم در حال یادگیری و به اشتراک گذاری دانش هستند. این موفقیت‌های قبلی نیستند که تاد را تشکیل می‌دهند، بلکه محیط پویایی که اعضای تاد هر روز می‌سازند، شاکله اصلی خلق ارزش در این مجموعه است.