021-88310222
خوشه چینان هفت آسمان

خوشه چینان هفت آسمان

توضیحات

شرکت خوشه چینان هفت آسمان در حوزه طراحی و تولید بازی رایانه‌ای و برنامه‌های کاربردی و نرم افزارهای رایانه و موبایل و تبلت، ارائه خدمات نرم‌افزار رایانه و امور مرتبط با آن، مشاوره‌ محتوایی و فنی و ارائه‌ راهکارهای هوشمند فعال است.