021-88310222
 گروه تحقیقاتی نوروگیم

گروه تحقیقاتی نوروگیم

بررسی اثرات بازی‌های رایانه‌ای روی سیستم دستگاه عصبی مرکز (مغز)

توضیحات

گیم  به عنوان یک رسانه خصوصی و جذاب با اثرگذاری فوق العاده ویژه در سیستم دستگاه عصبی مرکزی سبب تغیر وتحول در افکار و رفتار در دوجهت مثبت و منفی می‌شود. نوروگیم یک گروه دانش‌بنیان است که به بررسی این اثرات روی سیستم دستگاه عصبی مرکز (مغز) می پردازد.