021-88310370-5
دفاع موشکی
در این بازی به عنوان یگان موشکی وظیفه دارید در برابر حملات دشمن از مرزهای خود دفاع کنید.
انواع موشک‌های ایرانی برای نابود کردن دشمنانی که به مرزهای کشورتان چشم دوخته‌اند منتظر هدف‌گیری و شلیک شما هستند.
وِیژگی ها:
تنوع آب و هوایی
مراحل در روز و شب
چالش های مختلف در مراحل
تنوع نیروهای دشمن
تنوع موشک‌ها
استفاده از یگان اسکادران اف14
تصاویر