021-88310222
صدور پروانه انتشار بازی ها

صدور پروانه انتشار بازی ها

صدور پروانه انتشار بازی ها

توضیحات

پروانه انتشار بازی ایرانی

 ناشر یا تولیدکننده بازی، نامه درخواست پروانه انتشار را به همراه دو نسخه از سورس و فیلم بازی برای معاونت نظارت ارسال می‌کند و پس از تأیید معاون نظارت بازی جهت بررسی محتوایی و دریافت رده سنی به واحد اسرا ارسال می گردد. پس از دریافت رده سنی و تکمیل فرم تعهد نامه توسط متقاضی با تایید معاون نظارت بنیاد پروانه انتشار بازی صادر و به متقاضی  ارائه می‌گردد

پروانه انتشار بازی خارجی

 پس از برگزاری جلسه تفاهم نشر، هر ناشر، نامه درخواست پروانه انتشار را به همراه دو نسخه از سورس بازی ممهور به مهر شرکت برای معاونت نظارت ارسال می‌کند و پس از تایید معاون نظارت بازی جهت بررسی محتوایی و دریافت رده سنی به واحد اسرا ارسال می گردد. در صورتی که بازی نیاز به ویرایش داشته باشد پس از اصلاح موارد ویرایشی و تعیین رده سنی از سوی واحد اسرا و پس از تایید معاون نظارت نسبت به صدور پروانه انتشار اقدام می گردد. همچنین در صورت عدم نیاز به ویرایش پس از تایید معاون نظارت نسبت به صدور پروانه انتشار اقدام می گردد.


ثبت در خواست پشتیبانی آنلاین