021-88310222
توضیحات

معرفی خدمت

مجوز بازی های رایانه ای به دو دسته ی اصلی ایرانی و خارجی تقسیم می شوند.


مجوز نشر بازی های ایرانی

متقاضی نامه درخواست دریافت مجوز به همراه سورس و فیلم بازی را برای معاونت واحد نظارت ارسال می کند و پس از دستور معاونت نظارت ، بازی به واحد اسرا برای دریافت رده  بندی سنی ارسال می گردد. در نهایت تعهد نامه توسط متقاضی تکمیل و مجوز صادر می شود و به متقاضی ارائه می گردد.


مجوز نشر بازی های خارجی

مجوز بازی های خارجی در جلسه تفاهم نشر ارائه می شود و پس از انحصار بازی توسط شرکت های ناشر مجاز ، بازی به واحد اسرا به همراه نامه درخواست بازی ارائه می شود و در صورت نیاز به ویرایش بازی ، شرکت ناشر بازی را به ویرایشگر ارائه می کند و بازی ویرایش شده برای دریافت مجوز به دبیرخانه نظارت ارجاع می شود. در غیر این صورت مستقیماً رده سنی دریافت می کند و صدور مجوز از سوی دبیرخانه نظارت انجام می پذیرد


ثبت در خواست پشتیبانی آنلاین