021-88310222
مدیر اداره مدیریت مصرف

محمد صادق دهنادی

مدیر اداره مدیریت مصرف

رزومه

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۸ و رئیس فرهنگسرای خاتم(ص)
رئیس فرهنگسرای معرفت
معاون فرهنگی منطقه ۵
سر دبیر تابناک جوان
معاون سردبیر سایت سیمرغ

مولف ۶ جلد کتاب و مقالات علمی پژوهشی در حوزه "علوم‌شناختی و رسانه" و "دین و رسانه"