021-88310222
مسئول امور اجرایی رویدادها

محرم مرادزاده

مسئول امور اجرایی رویدادها

رزومه
  • دبیر اجرایی اولین جشنواره مستقل تهران 1393
  • دبیر اجرایی 5 دوره جشنواره گیم ایران سال 1393 الی 1397
  • دبیر اجرایی دو دوره نمایشگاه بین المللی TGC سال 1396و1397
  • مدیر تدارکات و پشتیبانی دو دوره نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای ایران سال 1391 الی 1392
  • دبیر اجرایی اولین دوره نمایشگاه بازی و سرگرمی استان قم سال 1393
  • مدیر داخلی و مسئول اداری و مالی انستیتو ملی بازی‌سازی از سال 1393 الی 1396
  • عضو شورای سیاست‌گذاری رویداد GDX (تجربه یک بازی ساز) و برگزاری 16 دوره
  • عضو شورای سیاست گذاری رونمایی از بازی‌های ایرانی و برگزاری 30 رونمایی
  • دبیر اجرایی لیگ بازی‌های رایانه‌ای در تهران از سال 1395 الی 1398
  • مسئول اجرایی رویداد های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سال 1397 تا کنون
توضیحات

.