021-88310222
مدیر مالی

بهناز غلامی

مدیر مالی

رزومه

.

توضیحات

تحصیلات:

 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ریاضیات کاربردی دانشگاه مازندران