021-88310222
مسئول  تدارکات و پشتیبانی

اصغر نامی‌فرد

مسئول تدارکات و پشتیبانی

رزومه

.