021-88310222
مدیر تدارکات و پشتیبانی

اصغر نامی‌فرد

مدیر تدارکات و پشتیبانی

رزومه

.