021-88310222
سرپرست اداری منابع انسانی

اصغر نامی‌فرد

سرپرست اداری منابع انسانی

رزومه

.