021-88310222
مدیر واحد رویدادها

سالومه اشتری

مدیر واحد رویدادها

رزومه

مدیر رویداد TGC