021-88310222
مدیر واحد مدیریت و برنامه‌ریزی

هادی جعفری منفرد

مدیر واحد مدیریت و برنامه‌ریزی

رزومه

برخی سوابق مرتبط

مدیر عامل شرکت بازی‌سازی فن‌آوران توسن گام

مسئول کار‌گروه بازی‌های رایانه‌ای سازمان نظام صنفی

معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

عضو کارگروه اقتصاد فرهنگ و هنر

رابط امور مجلس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

مدیر نظارت بر تحول سازمانی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای