021-88310222
مدیر نظارت بر تحول سازمانی

هادی جعفری منفرد

مدیر نظارت بر تحول سازمانی

رزومه

برخی سوابق مرتبط

مدیر عامل شرکت بازی‌سازی فن‌آوران توسن گام

مسئول کار‌گروه بازی‌های رایانه‌ای سازمان نظام صنفی

معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

عضو کارگروه اقتصاد فرهنگ و هنر

رابط امور مجلس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

مدیر نظارت بر تحول سازمانی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای