021-88310222
مدیر اداری و منابع انسانی

فرجام کلیایی

مدیر اداری و منابع انسانی

رزومه

 مدیر خرید و پشتیبانی شرکت دیجی کالا: دو سال 93-95

مدیر منابع انسانی کارخانه استیل البرز: یک سال 92-93

مدیر کارخانه پیام صادرات: 6 سال 86-92

دبیرتحریریه مجله بازی نما: 3 سال 83-86