021-88310222
سرپرست رویدادها و امور نمایشگاه‌ها

محمد ساریان

سرپرست رویدادها و امور نمایشگاه‌ها

رزومه

سرپرست رویدادها و نمایشگاه های بنیاد ملی بازی های رایانه ای ایران                                                  

نماینده گروه بین المللی بامیکا در آلمان                                                                                        

مدیر بازرگانی شرکت آریا ویژن                                                                                            

مشاور بازرگانی و توسعه فروش خارجی شرکت پلی پارک                                                                   

مدیر روابط عمومی چهره خندان                                                                                                        

مدیر پروژه نمایشگاه های ایران در نمایشگاه آتراکس ترکیه                                                                     

مدیر نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات ایران در نمایشگاه بین المللی تهران                               

مدیر امور نمایشگاهی و بخش خارجی گروه بین المللی بامیکا                                                        

مدیر روابط عمومی و امور خارجی نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات ایران در نمایشگاه بین المللی تهران                                          

مدیر پروژه پاویون ایران در نمایشگاه تجارت آلبانی                                                                              

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل- گروه بین المللی بامیکا                                                       

مشاور و کارشناس نمایشگاهی - گروه بین المللی بامیکا                                                                            

مدیر بخش خدمات نمایشگاهی - شایا پرتو                                                                                         

کارشناس نمایشگاهی و طراح غرفه - شایا پرتو