021-88310222
دبیر هیأت رسیدگی به موسسات فرهنگی تک منظوره

فاطمه بیطرف

دبیر هیأت رسیدگی به موسسات فرهنگی تک منظوره

رزومه

از سال 1375 تا 1378 ( کارشناس امتحانات آموزش و پرورش منطقه 11 )

از سال 1379 تا 1385 ( دبیر ریاضیات مدرسه راهنمایی فردوس و فضیلت منطقه 11 )

از سال 1387 تا 1388 ( کارشناس کارگروه بازی‌های رایانه‌ای در شورای عالی اطلاع رسانی )

از سال 1388 تا 1391 ( کارشناس معاونت تولید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای )

از سال 1391 تا 1393 (کارشناس معاونت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای )

از سال 1393 تا کنون ( مدیر بخش صدور مجوز و دبیر هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای )