021-88310222
مدیر نرم‌افزارهای داخلی

هابیل هراتی

مدیر نرم‌افزارهای داخلی

رزومه

طراح سامانه در "سیستم‌های هوشمند مشاور طوس"
 کارشناس نرم افزار در "اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان"