021-88310222
جانشین مدیرعامل در امور اجرایی

فرزاد فتحی

جانشین مدیرعامل در امور اجرایی

رزومه

جانشین مدیرعامل در امور اجرایی