021-88310222
معاون نظارت و رییس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز

خسرو کردمیهن

معاون نظارت و رییس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز

رزومه

حراست وزارت کشور

شهرداری شهریار

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای