021-88310222
معاون نظارت و رییس ستاد

خسرو کردمیهن

معاون نظارت و رییس ستاد

رزومه

حراست وزارت کشور

شهرداری شهریار

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای