021-88310222
مدیر انستیتو ملی بازی‌سازی

کامیار محبوبیان

مدیر انستیتو ملی بازی‌سازی

رزومه

مدیر انستیتو ملی بازی‌سازی