بنیاد ملی بازی های رایانه ای
021-88310370-5
نمودار سازمانی