021-88310370-5

پرسشنامه بازی های موبایلی

خشونت

آیا از این بازی خشونت استنباط میشود(خشونت علیه انسان، غیر انسان و خشونت های محیطی مانند تخریب اشیاء یا اماکن) یا شامل منابع و یا تصاویری از خشونت است؟ توجه داشته باشید که این سوال به محتواهای ایجاد شده توسط کاربر اشاره نمیکند.

ترس

آیا این بازی شامل تصاویر و یا صداهایی که به نظر استرس زا و یا ترسناک باشند می‌باشد؟ توجه داشته باشید که این سوال به محتواهای ایجاد شده توسط کاربر اشاره نمیکند.

گفتار

آیا این بازی شامل گفتار توهین آمیزی است؟ لطفا توجه داشته باشید که این سوال به محتوای ایجاد شده توسط کاربران اشاره نمیکند.

کدامیک از کلمات یا دسته بندی کلمات نامناسب در بازی وجود دارد؟ لطفا تمام اعمال را بررسی کنید.

دخانیات، مواد مخدر و مشروبات الکلی

آیا این بازی شامل هرگونه اشاره به استفاده از دخانیات، مشروبات الکلی و یا مواد مخدر می باشد؟ لطفا توجه داشته باشید که این سوال به محتوای ایجاد شده توسط کاربران اشاره نمیکند.

ناهنجاری اجتماعی

آیا بازی دارای موسیقی ناهنجار (موسیقی دارای خواننده زن، موسیقی با ریتم نامناسب) می باشد؟

آیا بازی دارای بدآموزی (اذیت و آزار، تقلب کردن، دزدی، رشوه دادن و ... ) می باشد؟

آیا در بازی صحنه های مقابله کاراکتر اصلی با پلیس دیده می شود؟

آیا در بازی رقصیدن کاراکترها وجود دارد؟

آیا بازی در برگیرنده ی هریک از عملکردهای بدن مانند آروغ زدن، صدای باد معده، استفراغ و ... که برای رفتار طنز آمیز استفاده میگردد می باشد؟

قمار

آیا بازی شامل شرط بندی یا قمار می باشد؟ (شرط بندی در مسابقات رالی یا فوتبال و امثال آن را هم شامل می شود) لطفا توجه داشته باشید که این سوال به محتوای ایجاد شده توسط کاربران اشاره نمیکند.

دیگر موارد

آيا فضاي يأس و نااميدي بر بازي غالب است؟

آیا بازی دارای نمادهای شیطان پرستی، همجنس گرایی و ... می باشد؟