در شماره پنجم از ماهنامه مطالعات بازی که به موضوع «بازیهای دیجیتال و جنسیت» اختصاص یافته است، جنسیت به عنوانی موضوعی جدید و علمی در صنعت بازیهای، مورد تحلیل قرار گرفته است. 

علاوه بر انتخاب و ترجمه چکیده برترین پژوهشهای بین المللی صورت گرفته در این حوزه، اطلاعاتی در زمینه پژوهشگران برجسته، مجلات علمی و آمارهای پژوهشی این حوزه منتشر شده است. همچنین در بخش «مروری بر پژوهشهای برتر» علاوه بر آشنایی با اساسی ترین مطالعات در مراکز علمی در زمینه بازی و جنسیت، با تبییت سه نقش بازیساز، بازیکن و کاراکتر در عرصه جنسیت آشنا خواهید شد.

لینک دانلود